Reglament intern


el club

 1. El Club està obligat a respondre de tots els equips davant qualsevol organisme i eventualitat, doncs són part del Club.
 2. El Club ha d'equipar tots els equips amb tot el material necessari.
 3. El Club ha de vetllar pel bon funcionament de totes les activitats relacionades directa o indirectament amb ell.
 4. El Club es farà càrrec de totes les despeses fixes que comporta la pràctica federada de futbol sala (a excepció de la revisió mèdica i el portal del federat), inscripcions federatives, arbitratges, sancions per targetes (a excepció de les considerades "faltes greus" en l'apartat de Règim de sancions).
 5. El Club es farà càrrec de la composició de les plantilles i la designació del cos tècnic de cada equip, així com de inscriure a la FCF cada equip en la categoria i divisió que li correspongui.
 6. El Club es guarda el dret a moure jugadors entre els diversos equips del club per vetllar per el bon funcionament de tots ells, i per així potenciar la millor evolució dels jugadors, sempre amb el consentiment de totes les parts afectades.
 7. El Club es guarda el dret d'admissió o exclusió d'un jugador, tècnic, o qualsevol persona vinculada al club si es creu que s'ha vulnerat el respecte o el honor al club o persona relacionada.

jugadors i entorn

 1. Màxim respecte a la entitat que es representa.
 2. Respecte a tota persona vinculada a l'activitat esportiva.
 3. Assistència obligatòria en tots els entrenaments, partits o esdeveniments que el club convoqui als jugadors. En el cas de no poder-hi assistir ha de ser una causa de força major i s'ha de notificar al club amb antelació.
 4. És obligatòria la correcta vestimenta tant a partit, entrenament o esdeveniment.
 5. Rigorosa puntualitat en els entrenaments i partits.
 6. Respectar el material i les instal·lacions tan pròpies com alienes.
 7. Cal respectar i obeir qualsevol ordre des del club (tècnics, coordinació, junta directiva).
 8. Qualsevol incompliment d'aquestes normes o de qualsevol que pugui sorgir pot ser motiu de sanció, tant per part del cos tècnic, com de la coordinació, i si es greu o reiterada pot arribar a l'expulsió del club.

tècnics, coordinador i junta directiva

 1. Màxim respecte a la entitat que es representa.
 2. Respecte a tota persona vinculada a l'activitat esportiva.
 3. Assistència obligatòria en tots els entrenaments, partits o esdeveniments que el club convoqui als jugadors. En el cas de no poder-hi assistir ha de ser una causa de força major i s'ha de notificar al club amb antelació.
 4. És obligatòria la correcta vestimenta tant a partit, entrenament o esdeveniment.
 5. Rigorosa puntualitat en els entrenaments i partits.
 6. Respectar el material i les instal·lacions tan pròpies com alienes.
 7. Cal respectar i obeir qualsevol ordre des del club (tècnics, coordinació, junta directiva).
 8. Qualsevol incompliment d'aquestes normes o de qualsevol que pugui sorgir pot ser motiu de sanció, tant per part del cos tècnic, com de la coordinació, i si es greu o reiterada pot arribar a l'expulsió del club.

règim de sancions

 • Faltes Lleus
  • Faltes puntuals als entrenaments o als partits.
  • Faltes lleus de comportament.
   • Desconsideració puntual a companys, entrenador, delegat, aficionats, àrbitre, equip contrari (jugadors, entrenadors, delegats i aficionats).
   • No respectar puntualment material de Club, vestidors, i qualsevol instal·lació de casa o d'un equip contrari.
   • L'actitud passiva en relació amb la seva participació en les activitats orientades al desenvolupament dels plans de preparació esportiva, així com a les orientacions dels tècnics respecte al seu aprenentatge.
   • Qualsevol actitud puntual que afecta a la imatge del Club en qualsevol acte que el Club organitza.
  • Aquestes faltes lleus tindran la sanció següent atenent a les circumstàncies de cada cas:
   • Amonestació per escrit, de la que es conservarà constància i que serà comunicada als pares.
   • Realització de tasques, si procedeix, que cooperin en la reparació de la falta comesa.
   • Realització de tasques que contribueixin a la millora i desenvolupament de les activitats del Club.
  • Dues faltes lleus es consideren una falta greu.
 • Faltes greus
  • Faltes reiterades als entrenaments o partits.
  • Faltes greus de comportament. 
   • Desconsideració reiterada a companys, entrenador, delegat, aficionats, àrbitre, equip contrari (jugadors, entrenadors, delegats i aficionats).
   • No respectar reiteradament material de Club, vestidors, i qualsevol instal·lació de casa o d'un equip contrari.
   • La reiterada i sistemàtica comissió de faltes lleus en una mateixa temporada esportiva.
   • Qualsevol actitud reiterada que afecta a la imatge del Club en qualsevol acte que el Club organitza.
  • Aquestes faltes greus tindran una sanció de:
   • Apercebiment, en el cas de contínues faltes injustificades d'assistència, en el qual s'inclourà un informe detallat del tècnic corresponent i del Coordinador Esportiu corresponent sobre l'esmentada actitud.
   • En el cas de jugadors i jugadores:
    • Si l’amonestació/sanció en el partit és considerada una falta de respecte, una desconsideració reiterada i/o una agressió, la sanció econòmica federativa corresponent serà abonada pel mateix jugador, si no es fa efectiva, es retindrà la fitxa entre 1 i 6 mesos, i podrà donar peu a l’expulsió del Club. La Junta Directiva podrà acordar la readmissió de l'esportista prèvia petició i comprovació d'un canvi positiu en la seva actitud.
   • En el cas d'entrenadors i entrenadores, des de la suspensió dels entrenaments entre 1 a 6 mesos fins a la expulsió del club.
   • En el cas d'un Soci, des de l'expulsió del Club (es considera la Junta Directiva en aquest apartat) a la prohibició d'entrada a les instal·lacions del Club.
  • La sanció es decidirà per part de la Comissió esportiva i disciplinària i en els casos més greus la Junta Directiva en ple.